5428 800 0913

Monthly Archives: آذر ۱۳۹۶

اولین روز نمایشگاه کامپیوتر

در اولین روز نمایشگاه حضور پررنگ مردم عزیز ما را دلگرم به ادامه کار کرد.  

ادامه مطلب

هدیه سیمکارت همراه اول به نابینایان برای اولین بار

پس از کسب حمایت از شرکت همراه اول سرویس ما می بینیم بر روی سیمکارتهای این شرکت فعال شد. و برای اولین بار در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری ( اتوکام۲۰۱۷ )  نابینایان عزیزی که سیمکارت همراه اول ندارند . می توانند با ارائه کارت ملی خود سیمکارت اعتباری همراه […]

ادامه مطلب

بیست و سومین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری

حضور ما می بینیم در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان ما می بینیم در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان که از تاریخ ۳۰ آبان الی ۴ آذر ماه ۹۶ در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان در کنار پل شهرستان و در فضایی به […]

ادامه مطلب

۲۳ مهر ، روز ﺟﻬﺎﻧﯽ نابینایان (ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ)

۱۵ اﮐﺘﺒﺮ،۲۳ مهر روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. اﯾﻦ روز در ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﺪﻻن، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، از ﺳﺎل ۱۹۶۴ ﮐﻪ اﯾﻦ روز ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب […]

ادامه مطلب

ما می‌میبینیم، طرح برگزیده

در رویداد کارآفرینی همنت که در آذرماه سال ۹۵ به توسط بنیاد نخبگان و با حمایت شرکت مخابرات استان اصفهان برگزار گردید تیم «ما می‌بینیم» طی رقابت با دهها ایده و تیم کاری دیگر توانست بعنوان یکی از ایده های برگزیده انتخاب گردید و جایزه دوم این مسابقه را از آن خود بکند.     […]

ادامه مطلب